nurlarsemavi 9 Takipçi | 188 Takip

Fotoğraf

2015-03-17 08:52:00
Fotoğraf | görsel 1

İMAN KUVVETLENDİKÇE CESARET ARTAR.  İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hâdisatın tazyikatından kurtulabilir. Sözler ( 314 )   Devamı

Fotoğraf

2015-03-16 21:43:00
Fotoğraf | görsel 1

 Asıl hüner,  kardeşini fena gördüğü vakit onu terketmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak, ehl-i sadakatın şe'nidir. Şualar ( 319 )   Devamı

VİCDAN EN İYİ YASTIKTIR

2015-02-15 09:05:00
VİCDAN EN İYİ YASTIKTIR | görsel 1

  vicdan ile ilgili sözler   Dünyanın en yoksul kölesi bile, kendi vicdanı içinde hürdür. Bledsoe En mükemmel adalet, vicdandır. Victor Hugo İnsan, kendi vicdanından birşey gizleyemez. Cheov İyi bir vicdan en iyi yastıkdır. C.Brentana Hiçbir suçlu kendi vicdanında beraat edemez. Juvenal İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar. John Stuart Mill İnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Halid Ziya Uşaklıgil İradene hakim ol, fakat vicdanına esir ol. Aristo Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır. Public Cyrus Kötü bir işin en gizli şahidi vicdanımızdır. Hz.Ömer r.a. Vicdan, herkesin komşusunu dövmek için aldığı fakat asla kendine karşı kullanmadığı bastonlara benzer. Balzac Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe. Balzac Vicdan Allah'ın tatlı fısıltısıdır. Edward Young Vicdan azabı, insanın içinde bir Cehennemdir. Byron Vicdan denilen şey birisinin bizi gözlediğini ihtar eden histir. Mankeen Vicdan, saadet ve azaplarımızın ahirette de kaynağıdır. Rousseau Vicdanını hırstan koru. Hadis-i Şerif Vicdanlarda davamızı kazandığımıza göre mahkemeye ne gerek var. Necmettin Erbakan Vicdanlarınız sizi itham etmezse, başkalarının ithamının hiç bir değeri yoktur. Pierre Jeanne  ... Devamı

İLMİN ŞANINDA OLAN TEŞVİK.

2015-02-14 20:08:00
İLMİN ŞANINDA OLAN TEŞVİK. | görsel 1

Meseleleri '' kırk parçaya '' bölüp, '' seksen açı '' ile bakıp düşünmek, ancak sizin o mesele hakkında sahip oldugunuz levazımatlar ile alakadardir! Bu ise, ilmi mevzularda yok olmanıza bağlı... '' fi-s san'at olmaktır. Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla san'atın suret-i lâyıkasını tağyir eder ve nevamisini incitir. Ve asıl müstaid olduğu san'ata olan meyliyle; teşebbüs ettiği gayr-ı tabiî san'atın suretini çirkin eder. Zira bilkuvve olan meyil ve bilfiil olan san'atın imtizacsızlığı için bir keşmekeş olur. Bu sırra binaen pek çok adam meyl-ül ağalık ve meyl-ül âmiriyet ve meyl-üt tefevvuk ile mütehakkim geçinmek istediğinden, ilmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütfu terkedip kendi istibdad ve tefevvukuna vesile-i cebr ve ta'nif eder. İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder.  Muhakemat - 53   Devamı

TEVBE ET.!

2014-11-01 22:22:00
TEVBE ET.! | görsel 1

Bana gel, tövbe kapısıyla gir. Tâ Cehennem'in vücudu değil korkutmak, belki sana Cennet'in lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. Asa-yı Musa ( 47 ) Devamı

Genliği iyi değerlendirmek lazım.!

2014-11-01 22:19:00
Genliği iyi değerlendirmek lazım.! | görsel 1

O fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata -istikamet dairesinde- sarfetse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semavî fermanlar müjde veriyorlar. Asa-yı Musa ( 22 ) Kim abdestini güzelce alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına kadar bütün vücudundan çıkar. (Müslim – Nesâî) Bir kimse abdest alırken, ağacın yaprakları döküldüğü gibi onun da günahları dökülür. (Beyhakî)... Devamı

ÜSTÜNLÜK ANCAK TAKVA İLEDİR.

2014-11-01 22:12:00
ÜSTÜNLÜK ANCAK TAKVA İLEDİR. | görsel 1

(Arab’ın Acem’e, Acem’in Arab’a üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya da üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvâ iledir.) [İbni Neccar] (Acem, Arap olmayan demektir.) Devamı

NAMAZ

2014-11-01 22:10:00
NAMAZ | görsel 1

"Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır."  Sözler ( 748 ) Devamı

Haram aylar

2014-10-25 07:16:00
Haram aylar | görsel 1

. بســـــــــــــــــم الله الرحمن الرحــيــم (Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek, ancak kâfirliği arttırır. Kâfirler, böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allah’ın haram kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için, haram ayı bir yıl helal edip, başka yıl onu yine haram ederler. Böylece, Allah’ın haram kıldığını helal kılmaya çalışırlar)  mealindeki Tevbe suresinin 37. âyeti, ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti.  Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biridir. (Tevbe 36)... Devamı

Muharrem ayında dua

2014-10-25 07:14:00
Muharrem ayında dua | görsel 1

“Bir kimse, Muharrem ayının ilkgünü, aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.”  (Hadis)   Mânâsı: Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi... Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..   Bu yeni yılın müslümanların uyanışı ve yek vucud olarak Kelime-i tevhid Bayrağı altında toplanmasına vesile olmasını Yüce Mevlâdan niyaz ederiz. Geçireceğimiz bu yeni yılda Allah'ın rızasına muvafık ameller işleyerek, gelecek yeni yıla kavuşmamızı Rabbimiz nasip etsin.AMİN Devamı

MUHARREM AYININ FAZİLETİ ile ilgili hadisler

2014-10-25 07:09:00
MUHARREM AYININ FAZİLETİ ile ilgili hadisler | görsel 1

"Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece yarısı kılınan namazdır. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allâh'ın ay'ı olan Muharrem orucudur." buyurdular.  (Sahîh-i Müslim! Tercemesi ve Şerhi 6 / 235)   Hazret-i Ali (r.a.) demiştir ki: "Adamın biri gelip, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve selem- Efendimize sordu: Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? Peygamber -sallâllâhu ve sellem- Efendimiz: "-Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut Çünkü o, Allâh'ın ayı'dır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allâh geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etmiştir.Yine o nünde gelecek diğer kavimlerin de günahlarını afv eder." buyurdu. (Tâc Tercemesi 2/146)   «Haram aylarda üç gün, yâni Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri oruç tutan kimseye Allâh Teâlâ hazretleri her gününe mukabil yedi yüz senelik ibâdet sevabı yazar.» denilmiştir, (ihya Tercemesi, 1 / 670)   (Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi]   (Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi] Devamı

ZEMM VE GIYBET

2014-10-23 18:53:00
ZEMM VE GIYBET | görsel 1

___// Zemm ve gıybet,  aklen, kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve asabiyeten ve milliyeten mezmumdur. Sözler ( 381 ) Devamı

(Maide suresi:13)

2014-10-23 18:50:00
(Maide suresi:13) | görsel 1

 Allah güzel davrananları sever. (Maide suresi:13) Devamı

Mübalağanın Zararı!

2014-10-23 00:56:00

Mübalağanın Zararı! Mübalağa:Bir şeyi çok büyük veya çok küçük göstermek. Bir şeyi olduğundan fazla veya eksik göstermek. * Haddini aşmak. * Edb: Bir şeyi ifade ederken ya olduğundan fazla veya olduğundan çok noksan göstermek." Habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapmak." Manalarına Gelmektedir. Biz insanların aczimize, hüsn-ü zannımıza istinaden verdiğimiz sun’i ve hakiki olmayan verilen makamlarla kendisini o yüksek makamda kendini muhafaza etmek ve ona da hüsn-ü zanla bakanlar için mübalağlar olmakta yapılmaktadır. Bu yapılan hüsn-ü zan için tehlike büyüktür. Çünkü verilen makam-ı kazin olan yalancı makamla o abi, bu hoca, bu şeyhim.. gibi şeylerle ne derse desin o yukarıda bulunan makam-ı kazib... ...Kaynak : yozgatnur66.blogcu.com Devamı

Surelerin fazileti (inşikak)

2014-10-22 19:18:00
Surelerin fazileti (inşikak) | görsel 1

İnşikak Suresi’nin Fazilet ve Sırları ******************************* **Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim İnşikak suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala kıyamet gününde ona amel defterini sağından verecektir." *Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/397; Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 9/134     Rivayet Edildi ki: *Doğumun kolay olması için 7 defa okunur. *Kekemelik için her gün 3 kere okunur. *Bu sureyi üzerinde taşıyan kişi, yılan ve akrep ısırmalarına karşı korunur. *Başı ağrıyan bir kişi, bu sureyi yazıp üzerine taşımalıdır. Devamı

Ameller niyetlere göredir

2014-10-22 18:56:00
Ameller niyetlere göredir | görsel 1

“Allah sizin mallarınıza ve şekillerinize bakmaz; fakat O sizin kalblerinize ve amellerinize bakar. (Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9) Devamı

KUR'AN

2014-10-22 18:52:00

______// KURAN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER   "Müslümanların dini, Kur'an dinidir.  Bu din, müsalemet, emniyet ve huzur dinidir."    (Piskopos Volter Meron'un "Müsalemete en doğru yol" adı ile Petersburg kilisesinde irad ettiği konferanstan) Nur Çeşmesi ( 152 ) ... Devamı