DİN İSLAMDIR

2014-10-21 21:58:00

DİN İSLAMDIR..!!! MEŞREB VE MESLEKLER DAVA İÇİNDE BÜRHANDIR.. ___ Yazılan Sözler tasavvur değil tasdiktir; teslim değil, imandır; marifet değil, şehadettir, şuhuddur; taklid değil tahkiktir; iltizam değil, iz'andır; tasavvuf değil hakikattır;  // dava değil, dava içinde bürhandır.// Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 239 ) Devamı

RİSALE-İ NURUN KONUSU İMAN ESASLARIDIR.

2014-10-21 21:46:00

Risale-i Nur'un Konusu İman Esaslarıdır **Risale-i Nur'un, Kur'an'ın manevî ve hakikî bir tefsiri olduğunu söyleyen Bediüzzaman, konuları itibariyle onun hakiki Kelâm ilmi derslerini veren eserler olduğunu, hatta İmam-ı Rabbânî'nin çok önceden ondan haber verip müjdelediğim de ifade etmiştir. **Bir talebesine yazdığı cevabi mektubunda şöyle diyor: "Mektubunda ilm-i Kelâm dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi alıyorsunuz. Yazdığınız umum sözler, o nurlu ve hakikî ilm-i Kelâmın dersleridir. İmam-ı Rabbânî gibi bazı kutsî muhakkikler demişler ki: Âhir zamanda ilm-i Kelâmı yani ehl-i hak mezhebi olan mesâil-i imaniye-i kelâmiyeyi birisi öyle bir surette beyan edecek ki, umum ehl-i keşf ve tarikatın fevkinde, o nurların neşrine sebebiyet verecektir. Hatta İmam-ı Rabbânî kendisini o şahıs gibi görmüştür. Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç kardasın, bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem, hiç bir cihette liyâkatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir dümdârı ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi olduğumu zannediyorum. Ve ondandır ki, sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın." Risale-i Nur külliyatının Kelâm ilmine ait eserler olarak da kabul görmesinin sebebi, konularının iman esasları ile ilgili **Yukarıda da ifade edildiği gibi, Bediüzzaman Risale-i Nur'u Kur'an'ın manevî bir tefsiri olarak görmekte ve aynı zamanda Kelâm ilminin konularını işlediğini de özellikle vurgulamaktadır.   Bu konudaki ifadelerinden bazıları şöyledir: "İmam-ı Rabbânî Müceddid-i elf-i sâni Ahmed-i Farukî (r.a.) demiş... Devamı

MÜNAFIKLIK ALAMETLERİ

2014-10-21 21:32:00

Münafıkların Alâmetleri  1**Müslümanları aldatmaya çalışırlar 2**Kalplerinde hastalık vardır: 3**Fesatçıdırlar:  4**Müslümanları Küçümserler: 5**Kâfirleri dost edinirler: 6** İman ile küfür arasında bocalarlar:  7**Dini, yalnız bir tarafından tutup, bir yönüyle kulluk ederler:  8**Allah'ın indirdiği ile değil; tağutun hükmü ile hükmedilmek isterler:  9**Yalan yere yemin ederler: 10**Cihaddan kaçarlar: 11**Mü'minlere kin beslerler: 12**Mü'minlerin iyiliğe uğramalarına üzülüp başlarına bir bela geldiğinde sevinirler:  13**Kötü propaganda yaparlar: 14**Korkaktırlar: 15**Ellerine fırsat geçince müslümanlara suikast tertip eder ve gizli planlar kurarlar:  16** Mü'minlere iftira atarlar:  17**Namaz konusunda üşengeç ve tembeldirler 18**Kâfirler hesabına casusluk yaparlar: 19**Allah'tan kork denilince, tersini yaparlar:  20**Kur'an'ı yanlış yorumlarlar: 21**Peygamber'in hükmüne razı olmazlar. Gösteriş yaparlar:  22** Müslümanları kâfir yapmaya çalışırlar: 23**Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde, Kur'an'ın bir kısmını kabul etmezler: 24**Dış görünüşleri aldatıcıdır: 25**Kötülüğü emredip, iyilikten men ederler:  26**Zekât vermek istemezler, dönektirler:   __/ Kur'an-ı Kerim'e Göre Münafıkların Özellikleri /___   1**Müslümanları aldatmaya çalışırlar:  "Allah'ı da, mü'minleri de güya aldatırlar. Halbuki onlar kendilerinden başkasını aldatamazl... Devamı

BİRBİRİNİZİ TENKİT ETMEYİN

2014-10-21 21:15:00

Bu hizmet-i Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ..! ** birbirini tenkid etmemek lâzım geliyor.   **Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız. (Barla Lahikası ( 124 )   **Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkid etmeyiniz(Kastamonu Lahikası ( 223 )   ** birbirinizi tenkid ettirmeye meydan vermeyiniz(Kastamonu Lahikası ( 236 )   **Risale-i Nur'un hatırı için Risale-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkid etmemek, kusurunu afvetmek düsturu ile bu iki kardeşim, dünyevî ve cüz'î ve hissî şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler(Emirdağ Lahikası-1 ( 89 - 90 )   **Risale-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkid etmemek, kusurunu afvetmek düsturu (Emirdağ Lahikası-1 ( 89 )    **“Tenkidin saiki, ya nefretin teşeffisidir veya şefkatın tatminidir. Dostun veya düşmanın ayıbını görmek gibi.. .  **Saik-i tenkid, aşk-ı hak ve arzu-yu tenzih-i hakikat olmalı. Selef-i sâlihînin tenkidleri gibi.”(Sti.90-91)     **“Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız. Tenkid edilecek şeyler, kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var.”(B.124-125)“Senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen herbir nuru tenkid parmaklarıyla yoklama ve tereddüd eliyle tenkid etme!”(L.128) ... Devamı